Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου

Ορισμοί

O παρών δικτυακός τόπος (εφεξής καλούμενος ως «ο δικτυακός τόπος») αποτελεί κυριότητα της General Mills, Inc.  και λειτουργεί από αυτήν και/ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού ως «η General Mills»).

Οι όροι «General Mills», «εμείς», «εμάς», «δικός, -ή, -ό μας» και «δικοί, -ές, -ά μας», όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης ορίζονται ως η General Mills συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε θυγατρικών εταιρειών, διευθύνσεων, υποκαταστημάτων, συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών υπό κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο της General Mills.

Οι όροι «εσείς», «εσάς», «δικός, -ή, -ό σας» και «δικοί, -ές, -ά σας», όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ορίζονται ως κάθε χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Συμφωνία

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει κατά κυριότητα και παρέχεται από την General Mills και παρέχεται για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση και εκπαίδευση. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς υπόκειται σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς συνιστά αποδοχή από εσάς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και συμφωνία σας ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους ή εάν δεν συμφωνείτε με τη Διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα δικτυακό τόπο, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Παρακαλούμε να επιθεωρείτε συχνά την παρούσα σελίδα Όρων Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή άνευ ειδοποίησης. Παρακαλούμε να ελέγχετε εκ νέου ανά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζετε ότι είσαστε ενήμεροι σχετικά με οποιεσδήποτε ενημερωμένες πληροφορίες ή αλλαγές στους παρόντες όρους πριν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τους Όρους Χρήσης μέσω του διαδικτύου, μπορούμε να παράσχουμε αντίγραφο των πιο πρόσφατων Όρων Χρήσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ (Ή ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ) ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ (Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ), ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο παρών δικτυακός τόπος και ο σχεδιασμός, το κείμενο, το περιεχόμενο, η επιλογή και η διάταξη των στοιχείων, η οργάνωση, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η συλλογή στοιχείων, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή του και τυχόν άλλα θέματα, τα οποία σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο και όλες οι επωνυμίες, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά σήματα τα οποία εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων, των χαρακτήρων, των επωνυμιών, των γραφικών, των σχεδίων, των πνευματικών δικαιωμάτων, της συσκευασίας και όλων των λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής καλουμένων ως «το Περιεχόμενο»), εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά, αποτελούν προστατευόμενα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας της General Mills ή χρησιμοποιούνται με την έγκριση ή βάσει αδειοδότησης αυτής. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται όλο το Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ως προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο προστατεύεται ως συλλογικό έργο.

Η χρήση ή η κατάχρηση του εν λόγω Περιεχομένου, με τρόπο εκτός αυτού, ο οποίος προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή άλλως δικτυακό τόπο, απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφα των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο για προσωπική σας χρήση, να μεταφέρετε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας, για προσωπική χρήση ή να παραπέμπεστε στον παρόντα διακομιστή σε δικά σας έγγραφα, εφόσον δεν τροποποιείτε το Περιεχόμενο και τηρείτε καθένα μεμονωμένα και στο σύνολό τους τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις λοιπές ειδοποιήσεις περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, οι οποίες περιέχονται στο Περιεχόμενο. Ωστόσο, απαγορεύεται η διανομή κειμένου ή γραφικών από εσάς σε άλλα πρόσωπα χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας. Επίσης, απαγορεύεται η άνευ έγκρισής μας αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή η τροποποίηση ή η επαναχρησιμοποίηση κειμένου ή γραφικών από εσάς στο παρόν σύστημα ή σε άλλο σύστημα. Διατηρούμε κάθε άλλο δικαίωμα.

Συμφωνείτε ότι η χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς περιορίζεται αποκλειστικά σε προσωπική και μη εμπορική χρήση. Η ανάρτηση οποιωνδήποτε σχετικών στοιχείων στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εν λόγω στοιχείων. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας στα εν λόγω στοιχεία, τα οποία προβάλλονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες, απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, εκ νέου ανάρτηση ή άλλως έκθεση από εσάς του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας για την εν λόγω χρήση του Περιεχομένου.

 

Εισφορές στον παρόντα δικτυακό τόπο

Με την υποβολή μίας φωτογραφίας ή οποιουδήποτε συναφούς υλικού, εφεξής καλουμένης ως «η Εργασία», συμφωνείτε με όλα τα ακόλουθα: επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι η Εργασία είναι δική σας και δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματία φωτογράφο ή τρίτον. Χορηγείτε στην General Mills αέναο, ατελές, περαιτέρω μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή άλλη χρήση ή χορήγηση άδειας για την Εργασία σε όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο απεριόριστα. Ομοίως κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η General Mills μπορεί να επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει την Εργασία. Συμφωνείτε ότι η General Mills, μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβάλλει δημόσια ή άλλως να χρησιμοποιεί ή να μεταδίδει το όνομά σας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε χρήση της Εργασίας. Επιπλέον, χορηγείτε στην General Mills την αμετάκλητη έγκριση της χρήσης και κατοχύρωσης του συνόλου των στοιχείων και καθενός μεμονωμένα μεταξύ αυτών, τα οποία υποβάλλετε σε σχέση με την Εργασία με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο απεριόριστα. Περαιτέρω, συμφωνείτε και συγκατατίθεστε ότι η General Mills μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σε σχέση με την υποβολή σας.

Δεσμεύεστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου, του οποίου η ταυτότητα αναγνωρίζεται στην Εργασία, σχετικά με τη συμπερίληψή τους στην Εργασία και την αναπαραγωγή και τη χρήση της εικόνας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. Συμφωνείτε ότι παραιτείστε από το δικαίωμα αναγνώρισης ως ο δημιουργός της Εργασίας και παραιτείστε από οποιαδήποτε άλλα ηθικά δικαιώματα σε σχέση με την Εργασία.

 

Πληροφορίες Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται μόνο για την προώθηση προϊόντων, τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Επ’ ουδενί δηλώνουμε ή εγγυούμαστε ότι το Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι εφαρμόσιμο ή κατάλληλο για χρήση εντός της δικαιοδοσίας οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελλάδας. Ο παρών δικτυακός χώρος δεν αποτελεί ουδεμία προσφορά αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μας υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Ο παρών δικτυακός τόπος εξυπηρετεί μόνο ενημερωτικούς σκοπούς.

 

Αποποίηση Ευθύνης από Υπερ-σύνδεση

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και/ή διαφημίσεις από άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίες διατηρούνται από εμάς πέραν των συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους, τους οποίους διατηρούν μη σχετιζόμενες εταιρείες και πρόσωπα (εφεξής καλούμενοι «δικτυακοί τόποι τρίτων»). Διαφήμιση ή σύνδεσμος με δικτυακό τόπο τρίτου δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε, υποστηρίζουμε ή αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τον εν λόγω δικτυακό τόπο τρίτων, το περιεχόμενο ή τη χρήση της ή τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω του εν λόγω δικτυακού τόπου τρίτων.

Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις απόψεις, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τα οποία παρέχονται μέσω των εν λόγω συνδέσμων ή διατίθενται μέσω των εν λόγω πόρων ή τα οποία εμφανίζονται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε για τυχόν ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, οι οποίες προκαλούνται ή φέρονται να έχουν προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της πίστης σας στους εν λόγω δικτυακούς τόπους τρίτων.

Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι τρίτων δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ούτε ελέγχονται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συμμόρφωσή τους με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς από εμάς. Δεν προβαίνουμε σε καμία απολύτως δήλωση ούτε παρέχουμε τυχόν εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή άλλως σχετικά με κάθε δικτυακό τόπου, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, με το περιεχόμενό τους ή με τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες, τα οποία διατίθενται μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων. Εάν αποφασίσετε να αφήσετε το δικτυακό τόπο μας και αποκτήσετε πρόσβαση στους άλλους δικτυακούς τόπους, πράττετε ούτως με δικό σας κίνδυνο. Όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων) και οι διαδικασίες λειτουργίας των εν λόγω δικτυακών τόπων είναι εφαρμοστέες για εσάς, ενώ ευρίσκεστε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους χρήσης, τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων. Σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τις πολιτικές κάθε δικτυακού τόπου, τον οποίο επισκέπτεστε.

 

Σύνδεσμοι από άλλους δικτυακούς τόπους

Απαγορεύεται κάθε σύνδεσμος με τον παρόντα δικτυακό τόπο χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης για την ύπαρξη συνδέσμου για τον παρόντα δικτυακό τόπο, απαγορεύεται ο σύνδεσμος με οποιαδήποτε σελίδα εκτός από την αρχική σελίδα. Τα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμου από άλλο δικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τις εκφραζόμενες απόψεις, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου προέλευσης ή αυτά τα οποία διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου προέλευσης και για τις όποιες δηλώσεις υποβλήθηκαν ή τις εντυπώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν, όσον αφορά την General Mills.

Τυχόν εξουσιοδότηση εκ μέρους μας για σύνδεσμο με τον παρόντα δικτυακό τόπο παραχωρείται χωρίς ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης εκ μέρους μας για τους εν λόγω συνδέσμους και με τους παρόντες παραιτούμαστε από οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την εξουσιοδότηση συνδέσμου με τον παρόντα δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή πληροφορίες σχετικά με αυτή, είτε με σύνδεσμο είτε άλλως, είναι υπεύθυνο να επιστήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης στην προσοχή του ατόμου, το οποίο λαμβάνει την εν λόγω πρόσβαση ή τις πληροφορίες.  Σε περίπτωση αδυναμίας να πράξει αναλόγως δεν θα επέχουμε ευθύνη.

 

Απουσία Εγγύησης

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, τα πάντα στο δικτυακό τόπο σάς παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ (Α) ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ, (Β) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, (Γ) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ Ή ΤΟΠΟ, (Δ) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, (Ε) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ (ΣΤ) ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΤΙ Ο(ΟΙ) ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ(ΟΙ) ΤΟΠΟΣ(ΟΙ) Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ(ΤΟΥΣ) ΔΙΚΤΥΑΚΟ(ΟΥΣ) ΤΟΠΟ(ΟΥΣ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΙΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΜΟΡΦΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ Ή ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. Ο ΠΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΤΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΚΥΡΟ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΤΟΤΕ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100€ (ΕΥΡΩ). ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΟΛΙΑ ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΑΣ. Εάν δυσαρεστηθείτε με οποιονδήποτε τρόπο από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της, η μόνη και αποκλειστική λύση σας είναι η παύση της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές στον παρόντα δικτυακό τόπο και οποιοδήποτε υλικό σε αυτήν δεν θα πρέπει να θεωρείται ως πρόσκληση για την αγορά ή πώληση τίτλων της General Mills, Inc.

 

Υποβαλλόμενες Ιδέες

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι έννοιες, οι συνταγές ή λοιπές πληροφορίες, οι οποίες γνωστοποιούνται ή προσφέρονται σε εμάς από εσάς μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε απάντηση σε αιτήματα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να θεωρούνται ως ιδιοκτησία μας και να παραμένουν σε αυτήν. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι έχουμε τόσο εσωτερικούς πόρους όσο και λοιπούς εξωτερικούς πόρους, οι οποίοι μπορεί να έχουν αναπτύξει ή μπορεί στο μέλλον να αναπτύξουν ιδέες ταυτόσημες ή παρόμοιες με την πρόταση ή τα σχόλια για προτάσεις και ότι είμαστε βεβαίως πρόθυμοι να εξετάσουμε την πρόταση υπό αυτούς τους όρους. Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία πρόταση υποβάλλεται εμπιστευτικά και εάν την λάβουμε υπόψη, δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή. Κατέχουμε απεριόριστα και αποκλειστικά όλα τα ήδη γνωστά ή εφεξής υφιστάμενα δικαιώματα για τις προτάσεις κάθε είδους και τύπου ανά την υφήλιο και δικαιούμεθα να χρησιμοποιούμε απεριόριστα τα σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση στον πάροχο των προτάσεων.

Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πρόταση την οποία κάνετε, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της ακρίβειας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω υλικού. Απαγορεύεται η μεταφορά ηλεκτρονικών δεδομένων προς το δικτυακό τόπο, η διανομή ή άλλως η δημοσίευση μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο, απειλητικό, προσβλητικό ή καταχρηστικό ή το οποίο είναι παράνομο ή μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει μία παράνομη πράξη. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα εμπορικού περιεχομένου στον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Η Ηλεκτρονική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της General Mills

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων  και τις ανησυχίες σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον έχουμε υιοθετήσει τη Διαδικτυακή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία εξηγεί τις διαδικτυακές πρακτικές συλλογής στοιχείων μας και τις επιλογές, τις οποίες μπορείτε να κάνετε σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα στοιχεία. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τους όρους της Διαδικτυακής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Οποιοδήποτε μήνυμα ή υλικό, το οποίο αναρτάτε ή μεταδίδετε σε εμάς μέσω του Διαδικτύου αντιμετωπίζεται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και άνευ ιδιοκτήτη. Κατά τη μετάδοση οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου σε εμάς, μας χορηγείτε ρητώς την έγκριση διάδοσης και/ή χρήσης του εν λόγω στοιχείου για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.

Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρτηση ή η μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ποινικό αδίκημα ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε την επικοινωνία σας μαζί μας είτε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μετάδοσης για τους σκοπούς του ποιοτικού ελέγχου, της ασφάλειας και των λοιπών επιχειρηματικών αναγκών.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ως αποτέλεσμα του παρόντος δικτυακού τόπου θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

 

Αποζημίωση και Απαλλαγή

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την General Mills και καθεμία από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους εργολάβους τους για κάθε απώλεια, ζημία, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών δαπανών), τα οποία προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αποκτά πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο διαδίκτυο. Αποτελεί δική σας ευθύνη η αξιολόγηση (ή η λήψη επαγγελματικής συμβουλευτικής) σχετικά με την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών, των δηλώσεων, των απόψεων και του λοιπού υλικού στον παρόντα δικτυακό τόπο ή σε κάθε δικτυακό τόπο με τον οποίο συνδέεται.

 

Τροποποίηση και Διακοπή

Ανά πάσα στιγμή και ανά χρονικά διαστήματα διατηρούμε δικαίωμα τροποποίησης, επεξεργασίας, διαγραφής, αναστολής ή διακοπής, προσωρινά ή μόνιμα, του παρόντος δικτυακού τόπου (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής) και/ή των πληροφοριών, των υλικών, των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής), με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρουμε έναντι υμών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση, διαγραφή, αναστολή ή διακοπή του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Συνολική Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιέχουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ σας και εμάς σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο και ουδεμία παράσταση, δήλωση, παρακίνηση έγγραφη ή προφορική, η οποία δεν περιέχεται στους παρόντες, θα δεσμεύει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Τυχόν αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης από εμάς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ούτε από το δικαίωμα επιβολής της εν λόγω διάταξης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί αντίθετη στο νόμο από αρμόδιο Δικαστήριο, η εν λόγω διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό, όπως επιτρέπεται από το νόμο, και οι λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

Παραίτηση από δικαιώματα

Τυχόν αδυναμία της General Mills ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, το οποίο προβλέπεται από τους παρόντες, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ή το δικαίωμα. Όλες οι παραιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως. Ουδεμία παραίτηση από την General Mills από την παραβίαση οποιαδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο χορηγείται από τους παρόντες, θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή διαδοχική παραβίαση της εν λόγω διάταξης, ως παραίτηση από την ίδια τη διάταξη ή ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός και εάν η έγγραφη παραίτηση περιέχει ρητή δήλωση για το αντίθετο.

 

Επιλογή και Επιβολή Εφαρμοστέου Δικαίου

Ο παρών δικτυακός τόπος ελέγχεται από την General Mills από τα γραφεία της στην Ελλάδα. Η πρόσβαση ή η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των πληροφοριών, των υλικών, των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες ή βάσει δικαιοδοσίας. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ουδεμία δήλωση κάνουμε ότι οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται στην παρούσα είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας.

Συμφωνείτε ότι το ουσιαστικό Δίκαιο της Ελλάδας θα ρυθμίζει κάθε διένεξη ή αξίωση ή οποιαδήποτε άλλη διαφωνία, η οποία προκύπτει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή σχετίζεται με αυτήν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν σύγκρουση νομοθετικών διατάξεων. Όλες οι ενέργειες ή οι διαδικασίες, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σχετίζονται με αυτούς, την εγκυρότητά τους, την απόδοσή τους, την επιβολή ή την παραβίασή τους ή με το αντικείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης μπορούν να λάβουν χώρα στην Ελλάδα και με τους παρόντες συγκατατίθεστε αμετάκλητα και υπάγεστε στη δικαιοδοσία επί των προσώπων των εν λόγω Δικαστηρίων για όλους τους ανωτέρω σκοπούς. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε νόμιμες διαδικασίες υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στον τόπο όπου πιστεύουμε ότι λαμβάνει χώρα ή στον τόπο από όπου προέρχεται η παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας σε εμάς στη διεύθυνση General Mills Ελλάς Α.Ε., οδός Α. Μεταξά, αριθμ.6, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64, Αθήνα, Ελλάδα. Υπόψη: Τμήμα Μάρκετινγκ. ©2013 General Mills, Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.